Birim Hakkında

İdarenin Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların liderliğinde hazırlanan bilimsel araştırma proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili esas ve usulleri düzenler.

Dayanak

Madde 2-   Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak düzenlenen ve 26 Kasım 2016 tarih, 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-

 • Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesi’dir.
 • Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü’dür.
 • Senato: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu’dur.
 • Yönetim Kurulu: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yönetim Kurulu’dur.
 • Komisyon: Malatya Turgut Özal ÜniversitesiBilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’dur.
 • BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında faydalı olması beklenen, Malatya Turgut Özal Üniversitesi içi ve/veya dışı veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek bilimsel projelerdir.
 • BAP Birimi: İlgili kanun ve yönetmelik uyarınca bu yönergenin 1. maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel araştırma projelerinin her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir.
 • Proje Yöneticisi: Projenin bütün aşamalarından sorumlu öğretim üyesi veya doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıdır.
 • Araştırmacı: Bilimsel araştırma projelerinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanıdır.
 • Hakem: Proje önerilerinin değerlendirilmesinde, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun yararlanacağı ve ilgili alanlarda uzmanlaşmış yurtiçi ve/veya yurtdışındaki bilim adamlarıdır.
 • Yolluk (Harcırah) : Ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder. Malatya – diğer iller arası yol parası (uçak/otobüs), günlük yemek ücreti (proje yürütücü ve çalışanlarının kadro derecelerine göre). Malatya ve diğer ilçeler arası yol parası ve yemek ücreti.                                                                                                           
 • Hizmet Alımı: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre; karşılığında mal makine teçhizat elde edilmeden bireysel işgücü aracılığı ile fayda sağlanan hizmettir. Araç kiralama, analiz bedeli, kongre atılım bedeli, mimarlık mühendislik etüt proje hizmetleri.

Hedef 3:  Kalite kültürünün yaygınlaştırılması için yılda en az 1 eğitim düzenlenmesini sağlamak.

Hedef 4: Kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması için birim/programların Kalite Sorumluları ile yılda en az 1 kez toplantı yapılmasını sağlamak.

Hedef 5: Yükseköğretimde kalite ile ilgili kongre, konferans, seminer veya çalıştayları nı üniversitemiz akademik personeline duyurmak.