Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Proje Rehberi

Değerli Araştırmacımız desteklenen projelerinizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için yönergemizde ve sözleşmemizde bulunan bazı hususları aşağıda sıralamış bulunuyoruz. Aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi rica ederiz.

 1. Desteklenen projeniz kapsamında satın alma süreçlerini başlatmak için öncelikle birimimizin Web sayfasında yer alan “Formlar” menüsü altında bulunan “Satın Alma Sürecine İlişkin Formalar” başlığı altındaki “BAP Satın Alma Talep Örnek Dilekçe Formu”nu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Ayrıca aynı başlık altında bulunan “BAP Talep Formu”nu da aynı şekilde istenen bilgilerle eksiksiz olarak doldurmalısınız.

 2. Talep ettiğiniz satın alma kalemlerinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir marka ya da modeli işaret edecek ibareye, renk ve kesin ölçü gibi ibarelere yer vermemeniz gerekmektedir.

 3. İlgili formlardaki adınıza açılmış olan imza bölümlerini imzalamayı lütfen unutmayınız.

 4. Bu formlara ek olarak, alım talebinize ilişkin olarak teknik şartname sunmanız gerekiyorsa bu teknik şartnameyi, talep dilekçesi ve talep formu ile birlikte EBYS üzerinden ve ıslak imzalı asıllarını ise BAP Birimine teslim ediniz.

 5. Talep ettiğiniz satın alma kalemlerinin, piyasa fiyat araştırması yapıldıktan sonra ilgili formları imzalamanız Bu formları imzalamanızın ardından satın alma talebinizin onayı alınacaktır.

 6. Piyasa fiyat araştırması tutanağını değerlendirirken, birimimizin Web sayfasında “Teklif Değerlendirme Formu”nu kullanmanız gerekmektedir. Bu form hangi firmanın teklifinin, teknik şartnameniz dahilinde ekonomik olarak en düşük fiyat teklifi olduğunu birimimize iletmenize yarayacaktır.

 7. Siparişi verilen satın alma kalemleri, ilgili firmalarca “Talep Formu”nda belirttiğiniz adreslere yapılacağından bu hususa ayrıca dikkat etmeniz gerekmektedir.

 8. İlgili firmaların kendi uhdelerinde kalan satın alma kalemlerini teslim ederken, teknik şartnamenizde yer verdiğiniz bütün hususları karşıladığını düzenleyeceğiniz Malzeme Muayene Raporu ile kayıt altına almanız gerekmektedir. (İlgili Malzeme Muayene Raporuna birimizi Web sayfasında, ilgili başlık altında ulaşmak mümkündür).

 9. İlgili firma tarafından taahhüt edilen malzemelerle birlikte sunulan faturanın arkasını “eksiksiz olarak teslim aldım” ya da benzeri bir ifadeyle imzalayınız.

 10. Bağlı olduğunuz birimin Taşınır Yetkilisine başvurarak Geçici Taşınır İşlem Fişi düzenletiniz.

 11. Fatura, Malzeme Muayene Raporu, Geçici Taşınır İşlem Fişi ve varsa eki belgeleri birimimize gecikmeden teslim ediniz.

 12. Süresi 6 aydan uzun olan projelerde ara rapor sunmanız gerektiğini lütfen unutmayınız. Bu kapsamda kullanmanız gereken ara rapor formunu birimimiz Web sayfasından edinebilirsiniz.

 13. Projeniz kapsamında ek süre, ek ödenek vb. proje revizyonuna ilişkin işlemleriniz için birim Web sayfasında yer alan “Proje Revizyon Talep Formu”nu kullanınız.

 14. Özellikle tez projelerinin alım süreleri ilgili mevzuatta “tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak süre uzatımı verilen tez projeleri için sağlanacak mali destekler, tez izleme komitesinin onavı ile en fazla altı ava kadar devam ” şeklinde hüküm altına alındığından, bu proje türünde projesi olan yürütücülerin satın alma ve proje sürelerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

 15. Birimin Web sayfası üzerinden yapılacak duyuruları lütfen takip ediniz.

Bu form proje yürütücülerine bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgilerle farklılık olması ya da mevzuat, komisyon kararı vb. değişikliklerde bu rehberde yer alan hususlara değil ilgili mevzuat hükümleri, komisyon kararları ve birim Web sayfasından yapılacak duyurular esas olarak kabul edilecektir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Tel: 0422 846 12 55 – 65 /1370

TR