Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Proje Türleri

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenecek olan proje türleri ve içerikleri aşağıda sıralanmıştır. Bu proje türlerine başvuru koşulları, başvuran projelerin değerlendirilmesi, kabul edilen projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında geçerli olan ilkeler, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından belirlenir ve duyurulur. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu aşağıda sıralanan projelerin kapsamında ve uygulama ilkelerinde değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni proje türleri oluşturabilir. Uygulanacak proje türlerinin bilimsel araştırma projesi tanımına ve mevzuata uygunluğundan Komisyon sorumludur.

Altyapı Projeleri (AYP):

Ülkenin ve/veya Malatya Turgut Özal Üniversitesinin bilimsel araştırma, eğitim, teknoloji, topluma hizmet ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik amaçlar çerçevesinde üniversitenin ve akademik birimlerin belirledikleri ilkeler temelinde Rektörlük ve/veya ilgili akademik birimlerin yönetimleri tarafından teklif edilen projeler ile konusu Rektörlük veya Komisyonca bir araştırma grubuna önerilen projelerdir.

Normal Araştırma Projeleri (NAP):

Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya eşdeğer uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP):

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun belirlediği öncelikli alanlar da dikkate alınarak Senato tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek bütçe ile desteklenebilen projelerdir.

Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ):

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde yürütülen lisansüstü tezlerini kapsayan, tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile gerçekleştirdikleri araştırma projeleridir.

Katılımlı Araştırma Projeleri (KAP):

Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensubu araştırmacıların ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlayacakları araştırma projeleridir. Bu tür projelerde, iş birliği yapılan kuruluşun proje bütçesine belirli bir oranda katkıda bulunması, insan kaynağı desteği sağlaması ve/veya Malatya Turgut Özal Üniversitesinde bulunmayan araştırma altyapılarını proje kapsamında kullandırması gibi ayni veya nakdi katkı sağlaması beklenir.

Hızlı Destek Projesi (HZP):

Normal araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik Hızlı Destek Projesinin süresi en fazla 12 ay ile sınırlıdır.

Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LKP):

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan araştırma Bu tür projelerin yürütücülüğünü danışman olarak belirlenen öğretim üyeleri üstlenir. Bu proje türünde yalnızca Komisyon tarafından belirlenerek duyurulan koşulları sağlayan lisans öğrencileri araştırmacı olarak görev alabilir.

Uluslararası Araştırma İş birliği Projeleri (UİP): 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensubu araştırmacıların uluslararası düzeyde tanınmış sıralama sistemlerinde dünyanın önde gelen üniversitelerindeki veya alanında uluslararası düzeyde tanınan önemli araştırma merkezlerindeki araştırmacılarla iş birliği içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir.

Kariyer Başlangıç Destek Projeleri (KBP):

Doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya eşdeğer uzmanlık eğitimini tamamlamış olup, Doçent ve Profesör dışındaki akademik kadrolarda görev yapmakta olan ve daha önce fon desteği sağlanarak yürütülmüş herhangi bir araştırma projesinde yürütücü olarak görev almamış olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensubu akademik personelin araştırmalarının desteklenmesine yönelik projelerdir.

TR