Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

PROJE BAŞVURUSU :

Üniversitemiz BAP Birimi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 dönem halinde proje başvuruları alınmaktadır. Uygun proje türü seçildikten sonra Başvuru Formları sekmesinden indirilecek başvuru dokümanları doldurulup BAP birimine sunulmak suretiyle başvuru yapılır.

Başvurular gerektiğinde hakem görüşlerine başvurulmak suretiyle Üniversitemiz BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Proje başvuruları, projenin gerekçesi, yöntem, özgün değer, yaygın etki/katma değer, çalışma takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı proje başvuru formu ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine yapılır. Başvuru koşulları, şekli ve başvuruda aranacak şartlar, Koordinatörün Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir.

Proje süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projesi bulunan proje yürütücüleri ile diğer projelerden yerine getirilmemiş; ara rapor veya yayın koşulu gibi yükümlülükleri bulunan proje yürütücüleri, ilgili yükümlülüklerini başarıyla sonuçlandırmadan, herhangi bir türde proje başvurusunda bulunamazlar ve yeni projelerde araştırmacı olarak görev alamazlar. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından yaptırım kararı alınan proje yürütücüleri de yaptırım süresi dolmadan herhangi bir türde yeni bir proje başvurusunda bulunamaz ve yeni projelerde araştırmacı olarak görev alamazlar.

Araştırmacıların, eş zamanlı olarak yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabileceği proje sayıları, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

Lisansüstü ve uzmanlık tez projeleri için destek başvurusu, tez önerisinin ilgili enstitü veya birimlerin yetkili organları tarafından kabul edilmesinden sonra gerçekleştirilir. Normal sürelerini aşmış tez çalışmaları ile tezsiz yüksek lisans çalışmaları destek kapsamı dışındadır.

Etik kurul ve/veya yetkili mercilerden yasal izin alınması zorunlu olan projeler için gerekli onay ve izin belgelerinin alınması proje yürütücüsünün sorumluluğundadır. Alınan bu izin belgelerinin, proje başvurusunda sunulması gerekir.

PROJE DEĞERLENDİRİLMESİ :

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine sunulan proje önerileri, gerekli başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında, şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından ilgili Proje Değerlendirme Gruplarının ve/veya Komisyonunun değerlendirmesine sunulur. Yapılan ön değerlendirme sonucunda, gerekli koşulları sağlamayan proje önerileri ise gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili proje yürütücüsüne iade edilir.

Ön değerlendirme aşamasını geçen; Altyapı Projeleri (AYP), Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP), Katılımlı Araştırma Projeleri (KAP) ve Uluslararası Araştırma İş birliği Projeleri (UİP) Koordinatör tarafından, Proje Değerlendirme Grubuna gönderilmeden, doğrudan Komisyona gönderilir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje Değerlendirme Gruplarından gelen raporlar ile proje konusunun; Malatya Turgut Özal Üniversitesi öncelikli araştırma alanları ile ilişkili olup olmadığını, varsa hakem raporlarını, proje ekibinin önceki faaliyetlerine yönelik akademik performanslarını ve yürüttükleri projeler kapsamında üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktıları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar Komisyon, değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, gerekli görürse konuyla ilgili uzmanlardan görüş isteyebilir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde proje ekibinden projeleri ile ilgili sözlü sunum yapmalarını isteyebilir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyeleri, kendilerinin yürütücü ya da araştırmacı olarak görev aldığı projelerin karara bağlanması aşamasında, Komisyon toplantısına katılamazlar ve oy kullanamazlar.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun bulunan Katılımlı Araştırma Projeleri (KAP) ve Uluslararası Araştırma İş birliği Projeleri (UİP) Rektör tarafından onaylanmasının ardından yürürlük kazanır.

Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde yükseköğretim kurumları tarafından YÖKSİS’te duyurulan yapılmış ve yapılmakta olan projeler de dikkate alınarak temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilebilir.

TR